Òrgans de Govern

Segons els Estatus de l’Entitat, els òrgans de govern del Fòrum de Debats són :

  • L’Assemblea General, integrada per tots els socis.
  • S’ha de reunir, amb caràcter ordinari com a mínim un cop a l’any.
  • També es pot reunir amb caràcter extraordinari,  quan les circumstàncies ho requerexin i podrà ser convocada per la junta directiva o bé a petició d’un nombre de socis no inferior al deu per cent.
  • La junta directiva, que serà escollida per l’Assemblea General.

Els membres de la Junta directiva, escollits o ratificats en la darrera assemblea, són :

Joan Brugués Freixanet
President
Ramon Gabarrós Cardona

Vicepresident
Assumpta Verdaguer Autonell
Secretària
Josep Carrera Roma
Tresorer
Ma. Teresa Viñeta Palomo
Vocal
Pere Crosas Farrés
Vocal
Ramon Casals Casanovas
Vocal
 Santi Silva
Vocal
Eusebi Coromina Pou
Vocal
Montse Gallofré Suana
Vocal
Robert Pardo Sans
Vocal

No hi ha documents per mostrar